0

ഇടവേള


ഇനിയെഴുതാൻ കഥകളില്ല; കവിതകളില്ല. ഓർമ്മകൾ മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. നീ ആരായിരുന്നുവെന്നുപോലുമറിയില്ല. ഉറങ്ങാം. കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ച്. പകലിനെ രാവാക്കിക്കൊണ്ട്.

0 Shared Thoughts:

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top