സമാന്തര രേഖകള്‍


ഇനി നടന്നകലാം.സമാന്തര രേഖകളായി.
ബന്ധനങ്ങളില്ലാതെ.

ഹൃദയഭേദകങ്ങളായ വാക്കുകൾ കൈമാറാതെ,
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കുത്തുവാക്കുകളുമില്ലാതെ.

വിധിയെന്ന് നിനക്കും വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്
എനിക്കും സമാധാനിക്കാം

ഇനി നടക്കാം. പതിയെ. അകലേക്ക്.
ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ വീഴ്ത്താതെ.


Let's walk away slowly, on to parallel worlds. No ill wills and no blame games. You'd console yourself as fate while I'd argue against it. Let's walk. To the farthest end.

1 Shared Thoughts:

CnitZ said...

I liked it dude :-)

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top