0

മടക്കംആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയില്ല.
ഇനി മടക്കം. നിന്നില്ലൂടെ.
ആർത്തിയുണ്ട്. ജീവിതത്തോട്.
നിന്റെ മടിയിൽ തല ചായ്ക്കുവാൻ.
നിന്റെ മൗനത്തിലലിയാൻ.
കണ്ണീരുകൊണ്ട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുവാൻ.
ഒരു പുതപ്പിന്നടിൽനിന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ച്
മഴയുടെ താളങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, പിന്നെ
രാത്രിയുടെ നിശബ്ദത അറിയുവാൻ.
പിന്നീടൊടുക്കം നിന്റെ മിഴികളിൽ നോക്കി
ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ വിട പറയുവാൻ.
നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ അധരങ്ങളമർത്തി
മൃത്യുവിനെ പുൽകുവാൻ.


[There are hardly any wishes left, It's time to return, to you.
The only lust now is for life,
to lie down in your lap,
to get lost in your sound silence ,
to beg for your apology with tears,
to be with you under one blanket,
to listen to the tunes of the rain
and the nothingness of the night,
in the end, to bid farewell,
looking deep into to your eyes and no words uttered.
To welcome death, kissing your hands a last time]


0 Shared Thoughts:

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top