0

സ്വപ്നങ്ങള്‍

എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ ആര്‍ത്തനാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു...
ദീനരോദനങ്ങളും നിലവിളികളുമുണ്ടായിരുന്നു...
എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ തലയൊട്ടികള്‍ ഒഴുകിനടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു...
പക്ഷേ, അവയ്ക്ക്‌ എന്റെ മുഖഛായയുണ്ടെന്ന്‌ അറിഞ്ഞതിന്ന്‌...
എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ രക്തക്കറയുണ്ടായിരുന്നു,
മരണതിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധവും...
പക്ഷേ, അറിഞ്ഞില്ല ഞാന്‍ അന്ന്‌, ആ ഗന്ധം,
എന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നതിന്റേതാനെന്ന്‌

an old post, dated june 2009.. found it missing here.. from another deleted blog :)

0 Shared Thoughts:

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top