2

നിന്നോർമയിൽ

അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ നീ യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുമ്പോൾ
ഇനി നീ വരില്ലെന്ന്, നിന്റെ പുഞ്ചിരി കാണില്ലെന്ന്..
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, നിന്റെ ക്ഷമാപണം ഇതിനായിരുന്നെന്ന്..
എന്നെത്തനിച്ചാക്കി അകലുമ്പോൾ ഹൃദയം തേങ്ങുന്നത് നീ അറിയുന്നുവോ?

അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞതെന്തിനെന്ന്..
ഇതിനായിരുന്നൊ നീ കവിത ചൊല്ലിയത്?
വേർപിരിയുവാൻ മാത്രമായി ഒന്നിച്ചു കൂടി നാം
എന്നു കളിയായി പറഞ്ഞത്?
അറിയുന്നുണ്ടൊ നീ? എന്റെ മനസ്സ് തേങ്ങുന്നത്?
നിന്നോടു കൂടുവാൻ കേഴുന്നത്?

2 Shared Thoughts:

SindhuBhairavi said...

hmmm... touching.. i can relate to it.. very well.

why do poems sound more touching when its a sad theme?

Mind Writer! said...

:'(... couldn't get any... :(

Tagged you! Giving you another opportunity to blog! :D

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top