2

നിന്നോർമയിൽ

അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ നീ യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുമ്പോൾ
ഇനി നീ വരില്ലെന്ന്, നിന്റെ പുഞ്ചിരി കാണില്ലെന്ന്..
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, നിന്റെ ക്ഷമാപണം ഇതിനായിരുന്നെന്ന്..
എന്നെത്തനിച്ചാക്കി അകലുമ്പോൾ ഹൃദയം തേങ്ങുന്നത് നീ അറിയുന്നുവോ?

അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞതെന്തിനെന്ന്..
ഇതിനായിരുന്നൊ നീ കവിത ചൊല്ലിയത്?
വേർപിരിയുവാൻ മാത്രമായി ഒന്നിച്ചു കൂടി നാം
എന്നു കളിയായി പറഞ്ഞത്?
അറിയുന്നുണ്ടൊ നീ? എന്റെ മനസ്സ് തേങ്ങുന്നത്?
നിന്നോടു കൂടുവാൻ കേഴുന്നത്?
2

Romancing with Life

i wish if the world comes to pause,
everytime i see you smile
i soo wish if that remains there,
forever, brightening up my life,
and everything else moves so fast,
just you and me, our beautiful world !
4

Sweating to Death

Of unknown worries I cry
Wake up, seeing creatures of night
Dark around me, clouds dance
And skeletons sing, song of love
Black and blue, shades on road
From the land of dreams you come
And my mind, so turbulent
Tint of fear, rattle my heart
Waking up, I see the white
Of a new beginning, but damn!
Where did I lose my soul
In the dark? In the blue? Or
In your undying passion for me?
Sealed by your lips, I sweat to death.

Building the Groups

Having said that i moved to bangalore two and a half months back, well i have been extremely passive here, and the reason being availability of network connection, let me go back to the initial days at bangalore

yes, new atmosphere, new friends, new people, new life style and a whole new me.. it was like that.. well yes, building te friends group was the first thing to do and having a room mate who hails from your own place who was your classmate in UG is definitely an advantage.. so Me and R are here ! ofcourse i came to te garden city with two purposes in mind, my PG and then S. and meeting S was the 2nd thing i did here ! and omg... it felt awesome meeting her after a long long long break..

so with R and Me, MS and SK came to the group.. and then it was GGs turn to call me the selfish wrong attitude kind, well i do agree that i have the so called attitude thing, but selfishness, dear having given myself the first priority in life, that too after a series of mistakes, i discard that comment, knowing your priorities and being selfish are two entirely different issues. but well GG made it easy for all of us to gel and get along so along with GG same IF and LPT and HJ ! and then that was it

SRN, RA, MS, SK, GG, HJ, LPT and IF.. first week at college and wow we have a gang ! and then came the bloody thing ! i hate taking up responsibilities, but when put on my head, i dont mind taking that freedom granted.. there you go SRN and GG are officially the class leads for the class and with two lazy people like us, well you cant just imagine the way that class is managed !

talking about academics, omg.. am learning 7 new subjects and man accouting stuff is driving me crazy.. how invented all these principles and stuffs?

well its time i get back and concentrate on "Project One"
so later

:-)
Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top