8

ശീലക്കുട


വരണ്ടുണങ്ങുന്നത് ഭൂമിയോ നിന്റെ മനസ്സിലെ നന്മയോ?
നീ നനയുന്നുണ്ടൊ?? മഴയിലോ അന്യന്റെ കണ്ണുനീരിലോ?
അതു ഇരുട്ടല്ല, കറുപ്പല്ല, വെറും ശീലക്കുട,
ഇതിന്ന് നിന്റെ മുഖം മറക്കാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കും..
കാലം നിന്റെ മിഴികളെ മുമ്പേ മൂടുപടമണിയിച്ചതല്ലേ?
6

Let Me Talk, Or Shall We Talk?

so yeah, how are you? all fine?? under pressure? tensed? worried about something? come on dear, chill, kill your worries. so yeah, lets talk.. shall we?

so well, recenly i have attended a training.. and man, that didnt fetch me a job, but well it indeed did good to me, i mean to the way i think, i act, i respond, i talk, everything.. there was this thing, public speaking or open speaking or stage talk, what ever it may be.. and that is one area where many, many find problems.. call it boasting when i say, i can talk on a stage, i dont care how many are sitting in front of me, and with this in mind lets continue.. err.. its not about how to talk on a stage.. its something different..

3 years back, i was this pessimistic kid, every worse, i never loved facing a crowd, i dont jel with people that easily.. pressure, tenstion, and worries, they used to be my companions. and its not like i take tabs for all these and it not like the needed care thing or something.. its just the normal life cycle.. but right now, life is all good, life is all judicial and its great.

one thing that we all have to come across and handle in life is pressure or strain.. or call it any word you want.. it takes your life away from you, and even your smile away..why has no answer here..  err.. okey.. dont mind.. i am like, i dont really know what i am gonna write next.. err.. its just some random thought flow or something..

life is not about winning or losing, its all about living, its all about living your life as you like it, but yeah, not offending others, but in the right and judicial way.. life is not about just the academics, just the right job, the perfect family, life is something more than that, something beyond explaining, its just, life can just be felt and lived, every moment is new.. new and fresh, and you never know what is coming next, what is in store for you, and there lies the beauty of life.. in its uncertainity.. fear of death, fear of failure or fear of losing, these are something that can bring no good for us.. its like having positive and negative energies by us.. negatives are always a part of life, its just the way we approach things that makes and marks the difference..

the beauty of life lies in its uncertainities, in its questions and puzzles, your life is entirely your and you are the only you in the world who is really you ! life is not about quiting, life is not about losing hope, life is not about crying about whats gone, life is about starting again, doing things in ways that you think right,life is about living as you heart says, following its directions, life is not just about the ones and twos that make billions..

why do people quit living there life? just coz they felt like they are done? why doesnt people find reasons to live? its all a moments thought, a moments worry that causes the problems.. er.. damn... am drifting.. times up.. quit !

what are your supposed to do when you feel like the purpose of your life is met with? quit living or start conquering new horizons of life? think and reply ! not to me, but to your heart, your brain, and to your soul..

to be continued.
11

Smile !

express !
wear a smile !
you dont lose anything for that !
you might just make someone's day,
might just lift someone's spirits,
might just make someone feel good !
smile !
you lose nothing !

live,
life as it comes,
you lose nothing !
enjoy,
life and its emotions,
in all dimensions!


grow, smile, and spread the joy :)
9

So, Shall We, Like, Talk?

so whats up people? yeah, 2 weeks and i cant stay away anymore ! yup, am back ! back not to shout this time i guess.. yeah, back cos i wanna be back at the place where i belong, which is definitely mine.so how are you all doing? ohk fine.. lets talk about me.. after all its my place to shout !

so yes, i was out of station.. travelled to the state capital, and not just that, was there for 10 days. and yeah, it was official, say job training or language lab or anything, anyways i didnt get in through.. well that was just the first attempt, many more to come, and i sure will have some place to stay !

twitter has been my world for some time now, and its really fun. compressing all your thoughts to 140 characters and talking, reading and discussing, its all fun, and seriously am getting addicted to it ! this trivandrum trip of mine let me meet 2 tweeples and man, that was so fun.. the first tweet up at kannur was the first time i met tweeples.. and now it seems the list is going to be a large one..

talk about my training, it was awesome, just awesome.. made a lot many new friends, a totally new experience, and it definitely has helped me mod my attitude now. yeah, i can feel it..true i dint get in through, but this training will definitely help me to get in to some other, in the near of far future !

guess what? girls at trivandrum are cool.. and remembering one of my tweet from trivandrum, it says like this, take a girl from kannur, teach her to dress like a trivandrum girl, and then she will win eyes ! err.. what ever.. just said that.. another thing i noted from trivandrum is like, man, they dont have any respect for food.. bae.. seriously, they eat like they have never seen food till then.. sharing a table at restaurants had never been this kind of pain !

never in my life have i thought of paying for drinking water, and guess what? these 10 days at trivandrum, i had to ! meeting people is always fun, but getting down at the wrong stop never is. 4 out of 10 days, i got down at the wrong stop and walked all the way long.. and man, i have never been this bored and jobless. i so missed internet and my laptop.. but damn again, my mobile service provider is acting mad these days. every single time i wanna do something, it just keeps me away away and away.

meeting friends and having them around is always fun, and the better part is, when you meet the one who you are so close with, that too unexpectedly.. my visit to trivandrum wasnt planned and all i had was 24 hours to pack, pick and leave, and man, that saved a lie. my twin, my emotional twin, my copy, lives at trivandrum, and man i so wanted to meet her and be with her, this visit saved a lie and we met. never have i felt this close and comfortable with anyone else, keeping apart 3 persons in my life ! having my twin close to me, near to me was totally a different feeling !

its a different feeling to return back from a place where you dont belong to your home, always. but this time around, it was totally different to leave my twin behind and come back.. and girl you seriously made my eyes wet with your tears.. all i got to tell you is, there or here, am always with you, and i will always be. you know that and i know that !

training at trivandrum was soo fun.. 10 to 5 every day for a week, with 20 people and a good looking trainer, it was fun.. and man the role plays, the enacting roles, the dramas, the sessions, everything was awesome !

er.. its time i leave home, settled my mobile bills, do some shopping, cya later pals. drop in and read. i am BACK !
Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top