ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്നും..

"ഓർമയുടെ താളുകളിൽ എവിടെയോ നിൻ മൃദുസ്മിതം..
മറക്കുവാൻ വയ്യ, നീ അരികത്തായില്ലെങ്കിലും.."

1 Shared Thoughts:

SindhuBhairavi said...

enikku vayye!! kollam ketto :)

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top