10

തിരിച്ചറിവ്

അറിയാമെനിക്കിന്ന്‌...
വാക്കുകള്‍ക്കു
വജ്രത്തേക്കാള്‍ കാഠിന്യവും
പൂവിനെക്കാള്‍ മൃദുലതയും
ഒരുപോലെ വഴങ്ങുമെന്ന്‌..


words can hurt, and words can heal.. thats sums it up :P

10 Shared Thoughts:

anupama said...

dear shravan,
good morning!
what a relief!so,u won't feel bad if my words are strong like the diamond and soft like the flower!Thank God,i will not be asked for any explanations!;D
cool!and now let me sharpen the words for the next comment!
keep smiling and happy blogging while relaxing this day.........
sasneham,
anupama

Naina said...

:( :( i didnt understand na

Leo said...

vakukal kittunilya manassil ulathu parayaan!

vakukallude shakti nee parayana poley thanne! moorcha jaasti aayal kathiye kaalum hridayathe murikyan vakukalke pattu!

onantharam... :)

anjali said...

do u understand hindi???....as in the wriitten language????

Shravan RN said...

@ Anupama
lols :) but i dint tell that i learned to control my temper :P and sharpen your words..i am ready for them..

Shravan RN said...

@ Kajal
explained at your comment box :)

Shravan RN said...

@ Leo
entammo.. vakkukal kittumbol parayu suhruthee :) nee jasthi evidennu kitty? kannurkaarante swantham aanello athum? and pinne, thanks tta :P

Shravan RN said...

@ Vastavikta
:) a lil and not too much.. lost the touch with the language after 10th..

Miss Sunshine said...

can't understand :P

Shravan RN said...

@ Appu
i explained there in english too na? words can hurt and words can heal :) :P

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top