9

അവള്‍

ഒരു നാള്‍,
രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയില്‍
അവള്‍ വരും..
തൂവെള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞ്‌..
പതിഞ്ഞ കാലോച്ചകളോടെ..
നമ്രശീര്‍ഷയായി..
പുഞ്ചിരി തൂകി,
കണ്‍കളില്‍ വശ്യമായ
അനുഭൂതി ഒളിപ്പിച്ച്‌..


ഒടുക്കം,
ഞാന്‍ പോലും അറിയാതെ,
എന്റെ ജീവന്‍
അവളില്‍ അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോള്‍
അവളെ മരണമെന്നു വിളിക്കാം..
(Image from Google for the search word entwined)
PS : and the previous post is just below this
PPS : this post has got nothing to do with the author's emotions.. its truly and sincerely and imaginative work.

9 Shared Thoughts:

Shravan RN said...

one day,
when the world sleeps
she will come..
in her white gown
with slow steps
with heads down
with smiling lips
and seductive eyes

call her the name death
when i get lost
in her charm,
and my body
ripped of my soul..

anupama said...

dear shravan,
when i wrote i will sharpen my words for the next comment,the least i expected this would be the topic!
whenever the smile starts blooming on my face,it is always taken away knowingly or unknowingly.
easily said and a good night's sleep awaits you.but the sleepless nights caused for others,did u or do you ever bother?
why on earth you can't write on the beautiful side of life?and i must tell you,to live in this world is a real challenge.it's so difficult to live a meaningful life.to live peacefully loving others and being loved,shouldering responsiblities and attaining dreams is a wonderful imagination!
let her come when she has to come,
we should not worry or wait for her,
when we have to go miles before we sleep,
when you have found the love and support to walk with you,
for God's sake,think positively.........
and keep smiling as you're a blessed soul!
[and i really used the feather touch words].
have a great energy packed week ahead.........
sasneham,
anupama

KParthasarathi said...

I will just add a few lines from John Milton
"Nor love thy life, nor hate; but what thou livest
Live well; how long, or short, permit to Heaven."
The stress is on living well according to your dreams and not think of the end.

ശ്രീ said...

അതെ, അതു തന്നെ ആണ് മരണം

Shravan RN said...

@ Anupama
i liked the comment.. very much.. and all i got to tell you is, when u read me, read the write ups as just words and not as my emotions.

Shravan RN said...

@ K Parthasarathi
:) i liked the words of milton..

Shravan RN said...

@ ശ്രീ
:)

Miss Sunshine said...

i read d one in d comment section..i cant decipher the one in d post..is it the same?

anyways.. this was ENIGMATIC cool :D i liked! so powerful!

Shravan RN said...

@ Appu
its the same.. and thanks for taking your time to read all the posts dear :)

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top